Producenci
Produkt dnia
Polityka prywatności od 25.05.2018

 

Spis treści

 • Kto jest administratorem moich danych ?
 • Jakie dane są przetwarzane ?
 • Czy podanie moich danych jest obowiązkowe ?
 • W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane ?
 • Jak długo są przechowywane moje dane ?
 • Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe ?
 • Komu są udostępniane moje dane ?
 • Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają ?

TWOJE PRAWA

 1. Jak mogę realizować moje prawa ?
 2. Prawo dostępu

III. Prawa związane z przetwarzaniem danych

 1. Prawo do cofnięcia zgody
 2. Prawo sprzeciwu
 3. Prawo do wniesienia skargi

 

Wstęp

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności ?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób w jaki Firma Handlowa Arka przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej www.arkasklep.pl oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług ("Regulamin").

Polityka Prywatności dzieli się na trzy części:

część A - informacje wstępne;

część B - informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;

część C - informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

F.H.Arka szanuje wszelkie dane nam przekazywane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby składające zamówienie po przez stronę internetową, oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

 

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z F.H.Arka za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl
 2. pisemnie na adres: FIRMA HANDLOWA ARKA
  ul. Wł. Łokietka nr 48 ,31-334 Kraków
 3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: tel/fax. (12) 633-27-12
  kom. 603-466-878 

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

F.H.Arka może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności.

 

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie

Opis

Dane osobowe

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba możliwa do zidentyfikowania

Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przetwarzanie danych osobowych

Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Administrator danych osobowych

Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych - poza regulaminami i politykami przyjętymi przez F.H.Arka- określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne F.H.Arka związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Twoje Dane Osobowe

B.1. Kto jest administratorem moich danych ?

FIRMA HANDLOWA ARKA ul. Wł. Łokietka nr 48 ,31-334 Kraków jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

 

B.2. Jakie dane są przetwarzane ?

F.H.Arka zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Klientów Serwisu do celów realizacji zamówień sprzedaży wysyłkowej
 • F.H.Arka może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

- rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej:

- składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej; telefonu, a-maila

- zapisywania się do newslettera;

- składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez FH Arka

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez FH Arka należą m.in.:

 • dane kontaktowe - takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe - takie jak adres zamieszkania;
 • Dla firm takie dane jak nazwa Firmy imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego; numer Tel.stacjonarnego.
 • Numer nip. Oraz dane adresowe takie jak adres siedziby firmy lub wskazanego miejsca wysyłki.

 

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez FH Arka lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

 

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane ?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]

Cel przetwarzania

Opis podstawy prawnej przetwarzania

wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez FH Arka w celu realizacji usług świadczonych przez FH Arka zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidualnego Konta, zamawianie produktów.

Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez FH Arka zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.

obowiązki prawne FH Arka [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).

 

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane ?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych

wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne FH Arka

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Twoja zgoda

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

uzasadniony prawnie interes FH Arka

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

 

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe ?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

B.7. Komu są udostępniane moje dane ?

FH Arka nie udostępnia Twoich danych żadnemu innemu podmiotowi.

Wyjątek:

w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich.

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

 

Twoje prawa

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

 

C.1. Jak mogę realizować moje prawa ?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.

 

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do FH Arka z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, szkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.arkasklep.pl przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Polityka prywatności do 25.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl