Producenci
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO od 25.12.2014r

ARKASKLEP.PL

 

SPIS TREŚCI:

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.       SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.       KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.       REKLAMACJA PRODUKTU

7.       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

          ROSZCZEŃ ORAZ      ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.     DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy arkasklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym arkasklep.pl prowadzony jest przez Siepracki Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Arka sklep internetowy arkasklep.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński , NIP 6771077601, REGON 350674865, adres poczty elektronicznej: arka@arkasklep.pl, numer telefonu: 603 466878oraz numer faksu: 126332712.

1.2.         Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.         Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.         Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.arkasklep.pl na platformie sklepowej Shoper.

1.5.         SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Siepracki Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Arka sklep internetowy arkasklep.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul.Wł.Łokietka 48 , 31-334 Kraków, NIP 6771077601, REGON 350674865, adres poczty elektronicznej: arka@arkasklep.pl, numer telefonu: 603 466 878

1.5.1.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.2.      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.         W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.     Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl lub też pisemnie na adres: ul.Wł.Łokietka 48, 31-334 Kraków.

2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.     Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.     Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Wł.Łokietka 48, 31-334 Kraków.

2.2.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.         Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.         Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.      pisemnie na adres:Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński

 

2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl;

2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.         Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.         Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1.     Bank: ING.

4.1.3.2.     Numer rachunku: 09 1050 1445 1000 0092 0361 2859.

4.2.         Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.         Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.         Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.         Odbiór osobisty w chwili obecnej możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.4.         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.      Paczkomaty wysyłka z przedpłatą .

5.5.         Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.         Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.    REKLAMACJA....PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2.         Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3.         Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.      pisemnie na adres Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński

 

6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl;

6.4.         Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.         W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wł.Łokietka 48, 31-334 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.         Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2.         Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email : porady@dlakonsumentow.pl.

8.    PRAWO......ODSTĄPIENIA.....OD......UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.         Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.      pisemnie na adres:Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński

8.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl;

8.2.         Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

           http://arkasklep.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/16

8.3.          Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4.         Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5.         W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6.         Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7.         Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński

8.8.         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9.         Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.9.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.10.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.10.1.  (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.         Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.         Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.         W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.         Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.         W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.         Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.         W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.         Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.         Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.    DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.         Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2.         Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.              Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4.         Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1.      pisemnie na adres:Wola Batorska 470, 32-007 Zabierzów Bocheński

10.4.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arka@arkasklep.pl

10.5.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10.6.      Zbiór danych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

11.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

Regulamin sklepu do 24.12.2014r

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.arkasklep.pl , prowadzony jest przez Firmę Handlową ARKA posiadającą wpis w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 12538\94-SK, oraz sklep firmowy w Krakowie przy ul.Wł.Łokietka 48, email:arka@arkasklep.pl
Dane sklepu :
========================================== ==================
F.H. ARKA

ul. Wł.Łokietka 48 31-334 Kraków
Nip.677-107-76-01
Regon : 350-674-865

Nr rachunku Bankowego:

 

ING : 09 1050 1445 1000 0092 0361 2859============================================================

2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego arkasklep.pl jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia pod warunkiem dostępności towaru w sklepie.
4. Arkasklep.pl  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego arkasklep.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
6. Nasza Firma dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego arkasklep.pl  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.

  W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub emailem.

Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.


II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym  arkasklep.pl  można dokonywać poprzez:
- strony internetowe www.arkasklep.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer 012 633-27-12 oraz  (0) 603-466-878
  od poniedziałku do piątku w godz.9.00-18.00 i w soboty w godzinach 9.00-15.00.
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego arkasklep.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedającego. 

W przypadku braku części lub całego zamówionego towaru , kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą emailową lub telefonicznie, jak i również terminie realizacji zamówienia.

W przypadku płatności  przelewem elektronicznym -zanim dokonają Państwo płatności proszę o zaczekanie  na email lub sms potwierdzający obecność wybranego przez Państwa towaru . Gdy otrzymają Państwo email lub sms potwierdzający dostępność towaru -dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.
4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 14 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego arkasklep.pl. W przypadku gdy brak jest potwierdzenia zamówienia, a kupujący podał swój numer telefonu, w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia konsultant sklepu skontaktuje się z kupującym celem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli jego działania nie przyniosą skutku, zlecenie zostanie anulowane.
5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 15 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 15 dni na adres sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma ARKA po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt wysyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący. Firma ARKA oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy ARKA: Kraków,Wł.Łokietka 48. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 
7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto arkasklep.pl) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem ) w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.


III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym arkasklep.pl  istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu). Z wyjątkiem sytuacji  gdy zamówienie lub jego częśc jest niedostępna i kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub emailem.
- Przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po wpływie środków na  konto arkasklep.pl.

 Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. DOSTAWA

1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z Pocztą Polską oraz firmą kurierską  Patron Service.
2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego arkasklep.pl  i wynosi w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 7 dni, w przypadku kuriera DHL,Patron Service od 24-48 godz.. Arkasklep.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym. Wybierając sposób dostawy „kurier DHL” Klient informowany jest o wysyłce towaru mailem .  W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się z obsługą sklepu arkasklep.pl pod numery 12 633-27-12 oraz 603 466-878. Jednocześnie Klient powinien zgłaszać arkasklep.pl mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie arkasklep.pl wyjaśnia z firmą kurierską.
3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma ARKA. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie ARKA zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego lub wcześniejszych ustaleń w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad składania reklamacji określonych w części Va niniejszego regulaminu lub zasad gwarancji, określonych każdorazowo w karcie gwarancyjnej towaru.

5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru i wyszczególniony jest przy realizacji koszyka.

V. GWARANCJA I SERWIS
1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie.
arkasklep.pl są nowe i objęte gwarancją producenta od 6 do 24 miesięcy.
2. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy i faktura/paragon, które należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył jako dowód zakupu.
3. W przypadku stwierdzenia awarii sprzęt należy dostarczyć do siedziby firmy, na adres Firma Handlowa ARKA, ul. Wł.Łokietka 48, 31-334 Kraków. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru spoczywa na kliencie. Przesyłki wysłane na koszt firmy ARKA nie będą odbierane.
4. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się odesłać towar do firmy ARKA w ramach serwisu gwarancyjnego, zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie firmę ARKA. Wraz z towarem należy przesłać: kartę gwarancyjną oraz kserokopię paragonu/faktury.
5. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). Firma ARKA nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. W przypadku zwrotu towaru spowodowanego wadą fabryczną firma ARKA zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy w autoryzowanym punkcie serwisowym  lub u producenta. Jeżeli występowanie usterki nie zostanie potwierdzone, produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Uwaga! Prosimy o uważne czytanie instrukcji obsługi. Usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu nie będą naprawiane w ramach gwarancji  , a koszt dostawy towaru będzie w takich przypadkach pokrywał Klient.Istnieje jednak po wcześniejszym uzgodnieniu naprawa odpłatna towaru który był nieprawidłowo użytkowany.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest  na koszt firmy ..
8. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
9. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw ( tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
10. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie np.
- regulacja przyrządów celowniczych,
- czynności konserwacyjne,
- dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
- sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek  oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Va. REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,
d. datę zakupu.
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: arka@arkasklep.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 12/6332712
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.


VI. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla klienta tworzone jest indywidualne konto klienta.

2. Konto klienta to miejsce dostępne dla klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, o śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Klient może także dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia konta klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Imię i nazwisko,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Aktywny adres e-mail,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
e. Numer telefonu.
6.Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Nazwa Firmy
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Aktywny adres e-mail,
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
e. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
f. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
g. Numer telefonu.


7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c. spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania klientem,
d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności -Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe  

Zbierane przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji umowy, czyli wysłania zamówienia oraz - jeśli wyrazisz na to zgodę - w celu informowania Cię o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep arkasklep.pl. W każdym momencie masz możliwość wglądu w swoje dane i ich modyfikacji.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. Nie przekazujemy ich nikomu innemu i nikt poza nami nie ma w nie wglądu. 

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Firmę Handlową Arka ul.Wł.Łokietka 48 31-334 Kraków
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
Zbiór danych został zgłoszony  Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę ARKA zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza że zapoznał się z Polityką prywatności Firmy ARKA mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, poprawiania, żądania ich usunięcia oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym arkasklep.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ARKA danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zmianami ).
4. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym arkasklep.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
7.Właściciel sklepu arkasklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl